دوره های خاص سازمانی

این دوره های بصورت عمومی برگزار نمی شود، و برخی از دوره ها تنها در سازمان های خاص اجرا می شود.

کلاس آموزشی جاوا برای مدیران

(دوره آموزشی Java For Manager)

مدت زمان اجرای این دوره ۲۰ ساعت می باشد.

کلاس آموزشی امنیت در جاوا

(دوره آموزشیJava Security)

مدت زمان اجرای این دوره ۲۰ ساعت می باشد.

کلاس آموزشی مهندسی نرم افزار شامل مفاهیم سرویس گرایی و فرایند گرایی در جاوا

(دوره آموزشی Java Software Architecture)

مدت زمان اجرای این دوره ۲۰ ساعت می باشد.

کلاس آموزشی تست و مانیتورینگ بهمراه مفاهیم Tuning

(دوره آموزشی Java Administration)

مدت زمان اجرای این دوره ۴۰ ساعت می باشد.

کلاس آموزشی معماری درونی جاوا شامل ApplicationServer، JRE، JDK

(دوره آموزشی Java Enterprise Architecture)

مدت زمان اجرای این دوره ۴۰ ساعت می باشد.

کلاس آموزشی Spring and BPMS

(دوره آموزشی Java BPMS)

مدت زمان اجرای این دوره ۴۰ ساعت می باشد.