مشاوره و نظارت

خدمات مشاوره و نظارت انجمن در زمینه تولید نرم افزار

  • پیشنهاد معماری پیاده سازی برنامه کاربردی
  • پیشنهادات امنیتی جهت بهبود امنیت برنامه کاربردی
  • پیشنهاد روش های مدیریت پروژه

خدمات مشاوره و نطارت انجمن در زمینه نگهداری بانک اطلاعاتی

  • پیشنهاد معماری سرویس دهنده بانک اطلاعاتی
  • پیشنهادات مربوط به بهبود سرعت در سطح بانک
  • پیشنهادات مربوط به پشتیبان گیری و مدیریت پشتیبان
  • پیشنهادات مربوط به حوزه امنیت بانک اطلاعاتی
  • پیشنهادات مربوط به حوزه نوع ذخیره سازی داده ها